'Zo hebben Wij jullie tot een gematigde gemeenschap gemaakt.'

Koran (Soerat al-Baqarah) 2:143

Het plegen van terreuraanslagen!

Het plegen van terreuraanslagen is een zondigheid, agressie en een afschuwelijke misdaad. Het is een vorm van verraad en een schending van de zaken die de Islam onschendbaar heeft gemaakt, zoals de levens, de bezittingen, de veiligheid en de stabiliteit van de mensen. Zo een daad kan enkel gepleegd worden door een zondaar wiens hart gevuld is met wrok, verraad, afgunst, onrecht en haat voor het leven en voor het goede. De moslims hebben dan ook geen onenigheid over het feit dat zulke praktijken verboden, afschuwelijke misdaden en verschrikkelijke zonden zijn. De Koranverzen en profetische overleveringen over het verbod op zulke misdaden zijn talrijk en welbekend.

Bron: Al-Fataawa ash-Shar’iyyah fie al-Qadaaya al-‘Asriyyah: blz. 23

Wees gewaarschuwd!

De Islam neemt afstand van het plegen van terreuraanslagen en hetzelfde geldt voor iedere moslim die in Allah en de Laatste Dag gelooft. Zulke daden zijn slechts het werk van mensen met een afwijkend gedachtegoed en een dwalend geloof. De zonde en de schuld van deze daden rusten dan ook op hen. Deze daden mogen niet toegeschreven worden aan de Islam noch aan de moslims die zich laten leiden door de Islam en die vasthouden aan het Boek en de Soennah. Deze daden zijn niets anders dan verderf en misdadigheid die verworpen worden door de sharia en de natuurlijke aanleg van de mens. Daarom is het zo dat de teksten van de sharia zulke daden ten strengste verbieden en waarschuwen voor het omgaan met mensen die zulke praktijken verrichten.

Bron: Al-Fataawa ash-Shar’iyyah fie al-Qadaaya al-‘Asriyyah: blz. 26-27

Medina

‘O Mijn dienaren! Ik heb het onrecht voor Mijzelf verboden en Ik heb dit voor jullie onderling verboden gemaakt. Doe elkaar dus geen onrecht aan..’ 

Allah

(Gezegend en Verheven is Hij)

‘De Engelen zijn de bewakers van de hemel. En de mensen van de Hadieth (Ahl al-Hadieth/Ahl as-Soennah) zijn de bewakers van de aarde.’

Soefyaan ath-Thawrie

(Moge Allah tevreden met hem zijn)

‘Houd jullie aan de kennis. Pas op voor innovaties. Pas op voor overdrijving. Pas op voor extremisme. Houd vast aan het oude pad (van de Voorgangers).’

'Abdoellaah Ibn Mas'oed

(Moge Allah tevreden met hem zijn)

'O Ahl as-Soennah! Wees zachtaardig voor elkaar..'

 

 

Al-Hasan al-Basrie

'Allah heeft enkele dienaren waarmee Hij het land doet herleven. Zij zijn de geleerden van de Soennah!'

Foedayl Ibn ‘Iyaad

'Kennis is: Allah heeft gezegd. Zijn Boodschapper heeft gezegd. De Metgezellen hebben gezegd.'

 

Ibn Qayyim al-Djawziyyah

 

'De Khawaaridj zijn een kwaadaardige groep. Ik ken op aarde geen groep die slechter is dan zij!'

 

Ahmed ibn Hanbal