'Als ik een smeekbede had die verhoord werd, dan zou ik deze gebruiken voor niemand minder dan de gezaghebber.'

Foedayl ibn 'Iyaad
ONRECHTVAARDIGE LEIDERS?

ONRECHTVAARDIGE LEIDERS?

Imam Ibn Abil 'Izz al-Hanafie zei: 'Als de onderdanen verlost willen worden van het onrecht van hun onrechtvaardige leiders, dan moeten zij zelf eerst afstand nemen van hun eigen onrecht (tegenover hun broeders en zusters).' Bron: Sharh al-'Aqiedah at-Tahaawiyyah ©...

FUNDAMENTEN VAN DE SOENNAH

FUNDAMENTEN VAN DE SOENNAH

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei:'Tot de fundamenten van de mensen van de Soennah (Ahl as-Soennah wal-Djamaa'ah) behoort dat zij:1. vasthouden aan de gemeenschap;2. niet strijden tegen de gezaghebbers;3. en niet strijden ten tijde van chaos en rampspoeden.'Bron:...

SMEEKBEDE VOOR DE GEZAGHEBBER

SMEEKBEDE VOOR DE GEZAGHEBBER

'Als ik een smeekbede had die verhoord werd, dan zou ik deze gebruiken voor niemand minder dan de heerser. Wanneer de heerser rechtschapen is, zullen zowel het land als de mensen rechtschapen zijn.' Al-Foedayl ibn 'Iyaad (overleden in het jaar 187 van de islamitische...

VERRADEN VAN DE GEZAGHEBBER

VERRADEN VAN DE GEZAGHEBBER

Toen Mohammed ibn Sierien gevangen werd genomen, zei de bewaarder tegen hem: ‘Wanneer de nacht valt, ga dan (stiekem) naar jouw gezin. Wanneer de ochtend aanbreekt, kom dan terug naar jouw cel.’ Daarop zei Mohammed: ‘Nee, bij Allah! Ik zal jou niet bijstaan in het...

‘ALIE IBN HOESAYN OVER DE GEZAGHEBBERS

‘ALIE IBN HOESAYN OVER DE GEZAGHEBBERS

Ibraahiem ibn Abie Hafsah zei: 'Ik zei tegen 'Alie ibn Hoesayn: 'Aboe Hamzah ath-Thoemaalie - die een extremist was - zegt: 'Wij bidden niet achter de gezaghebbers en wij huwen alleen degenen die dezelfde overtuiging hebben als wij.' Daarop zei 'Alie ibn Hoesayn:...

DE GOEDHEID VAN DE GEZAGHEBBERS IS GROTER DAN HUN VERDERF

DE GOEDHEID VAN DE GEZAGHEBBERS IS GROTER DAN HUN VERDERF

'Datgene wat Allah rechtzet door middel van de gezaghebbers is groter dan het verderf dat zij zaaien.' Aboe al-'Aaliyah (overleden in het jaar 93 van de islamitische jaartelling) Bron: Al-Djalies as-Saalih wal-Anies an-Naasih van Sibt Ibn al-Djawzie: blz. 207 ©...

SCHELD DE GEZAGHEBBERS NIET UIT

SCHELD DE GEZAGHEBBERS NIET UIT

Az-Zibriqaan zei: 'Toen ik eens bij Aboe Waa-il was, begon ik al-Haddjaaj (de onrechtvaardige heerser) uit te schelden en zijn slechte daden op te noemen. Daarop zei Aboe Waa-il: 'Scheld hem niet uit. Wat doet het jou weten? Misschien zei hij: 'O Allah, vergeef mij',...

BELASTEREN VAN DE GEZAGHEBBERS!

BELASTEREN VAN DE GEZAGHEBBERS!

'Pas op voor het belasteren van de gezaghebbers. Zeker, het belasteren van de gezaghebbers is namelijk een scheermes. Het scheert de religie weg en niet het haar. Zeker! De lasteraars zijn de verliezers en de kwaadste boosdoeners.' إِيَّاكُمْ وَالطَّعْنَ عَلَى...

ALS DE GEZAGHEBBER AFDWAALT

ALS DE GEZAGHEBBER AFDWAALT

'De gezaghebber heeft leiding over jou. Als hij de leiding volgt, prijs dan Allah. Als hij echter iets anders volgt, smeek dan om leiding voor hem. Maar wees niet tegenstrijdig met hem, waardoor je zult dwalen.' Aboe Moeslim al-Khawlaanie (overleden in het jaar 62 van...

SCHADUW VAN ALLAH

SCHADUW VAN ALLAH

'De gezaghebber is de schaduw van Allah op aarde. Als hij handelt in gehoorzaamheid aan Allah, dan is voor hem de beloning en dienen jullie dankbaar te zijn. Als hij echter handelt in ongehoorzaamheid aan Allah, dan rust op hem de zonde en dienen jullie geduldig te...

WIE DE GEZAGHEBBER VERNEDERT..

WIE DE GEZAGHEBBER VERNEDERT..

Ziyaad ibn Koesayb al-'Adawie zei: 'Ik bevond me eens met Aboe Bakrah onder de preekstoel van Ibn 'Aamir, die aan het preken was en zachte kleding droeg. Aboe Bilaal zei: 'Kijk naar onze gezaghebber, hij draagt de kleding van de zondaren!' Daarop zei Aboe Bakrah:...

ADVISEREN VAN DE GEZAGHEBBER ONDER VIER OGEN

ADVISEREN VAN DE GEZAGHEBBER ONDER VIER OGEN

De mensen zeiden tegen Oesaamah ibn Zayd: 'Ga je niet binnen bij 'Oethmaan om met hem te praten?' Oesaamah antwoordde: 'Denken jullie dat ik niet met hem praat, behalve als ik het jullie laat weten? Bij Allah! Ik heb hem onder vier ogen gesproken zonder een deur te...

WEES GEEN HELPER VAN DE SATAN!

WEES GEEN HELPER VAN DE SATAN!

Aboe Djamrah ad-Doeba'ie zei: 'Op een dag schold ik al-Haddjaadj (de tirannieke leider) uit in de aanwezigheid van Ibn 'Abbaas, waarop hij tegen mij zei: 'Wees geen helper van de Satan!' Bron: At-Taariekh al-Kabier van Imam al-Boekhaarie: 8/104 © Vertaald vanuit het...

DE ZAAK VAN ALLAH

DE ZAAK VAN ALLAH

'De gezaghebber behoort tot de zaak van Allah. Degene die de gezaghebber beledigt, die beledigt slechts de zaak van Allah.' De edele metgezel Moe'aadh Ibn Djabal Bron: As-Soenan al-Waaridah fie al-Fitan van Aboe 'Amr ad-Daanie: 1/404 © Vertaald vanuit het Arabisch...

BEGIN VAN DE HUICHELARIJ!

BEGIN VAN DE HUICHELARIJ!

'Het begin van de huichelarij van een persoon is dat hij kwaadspreekt over zijn gezaghebber.' De edele metgezel Aboe ad-Dardaa- Bron: Shoe'ab al-Iemaan van Imam al-Bayhaqie: 7/48 © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

VERNEDERING VAN DE GEZAGHEBBER

VERNEDERING VAN DE GEZAGHEBBER

'Geen volk zet een stap in de richting van de gezaghebber om hem te vernederen, zonder dat Allah hen zal vernederen.' De edele metgezel Hoedhayfah Ibn al-Yamaan Bron: As-Soenan al-Waaridah fie al-Fitan van Imam Aboe 'Amr ad-Daanie: 129 © Vertaald vanuit het Arabisch...

DE WEG VAN DE METGEZELLEN‼️

DE WEG VAN DE METGEZELLEN‼️

'De meesters onder de Metgezellen van de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) verboden ons de gezaghebbers uit te schelden.' De edele metgezel Anas Ibn Maalik Bron: As-Soenan al-Waaridah fie al-Fitan van Imam Aboe 'Amr ad-Daanie: 141 ©...

VERVLOEKEN VAN DE GEZAGHEBBERS!

VERVLOEKEN VAN DE GEZAGHEBBERS!

'Pas op voor het vervloeken van de gezaghebbers. Het vervloeken van de gezaghebbers is namelijk de vernietiger (van de religie). Het verafschuwen van de gezaghebbers is de vernieler (van de religie).' De edele metgezel Aboe ad-Dardaa- Bron: As-Soennah van Imam Ibn...

GEEN ISLAM ZONDER GEHOORZAAMHEID AAN DE GEZAGHEBBER

GEEN ISLAM ZONDER GEHOORZAAMHEID AAN DE GEZAGHEBBER

'Er is geen sprake van de Islam, behalve door een gemeenschap. Er is geen sprake van een gemeenschap, behalve door een leiderschap. Er is geen sprake van een leiderschap, behalve door gehoorzaamheid (aan de leider).' De edele metgezel 'Oemar Ibn al-Khattaab Bron:...

GRONDSLAG VAN DE ISLAM!

GRONDSLAG VAN DE ISLAM!

'Oemar Ibn al-Khattaab zei tegen Moe'aadh Ibn Djabal: 'Wat is de grondslag van deze zaak (Islam)?' Moe'aadh antwoordde: 'Het woord van de zuivere toewijding (niets heeft het recht aanbeden te worden dan Allah) en dat is de natuurlijke aanleg (fitrah). Het gebed en dat...

OPSTANDIGHEID TEGEN DE GEZAGHEBBER IS NIET VAN DE SOENNAH!

OPSTANDIGHEID TEGEN DE GEZAGHEBBER IS NIET VAN DE SOENNAH!

Er werd tegen Hoedhayfah Ibn al-Yamaan gezegd: 'Zou je niet het goede gebieden en het kwade verbieden?' Hoedhayfah antwoordde: 'Het gebieden van het goede en het verbieden van het kwade is zeker een goede zaak. Het behoort echter niet tot de wijze van de Profeet (moge...

HOUD VAST AAN HET TOUW VAN ALLAH!

HOUD VAST AAN HET TOUW VAN ALLAH!

'O mensen! Houd jullie aan de gehoorzaamheid (aan de gezaghebbers) en aan de gemeenschap van de moslims. Dit is namelijk de enige manier om vast te houden aan het touw van Allah zoals Hij ons heeft opgedragen. Datgene waar jullie een hekel aan hebben in de eenheid is...

ONGEHOORZAAMHEID AAN DE GEZAGHEBBER OPENT DE DEUR VAN DE RAMPSPOEDEN!

ONGEHOORZAAMHEID AAN DE GEZAGHEBBER OPENT DE DEUR VAN DE RAMPSPOEDEN!

Toen 'Oethmaan het bevel gaf aan Ibn Mas'oed om naar Medina te komen, verzamelden de mensen zich en zeiden tegen Ibn Mas'oed: 'Blijf hier en wij zullen ervoor zorgen dat jou niets zal overkomen waar jij een hekel aan hebt.' Daarop zei Ibn Mas'oed: 'Zeker, het is zijn...

WEES GEEN BEPROEVING VOOR DE GEZAGHEBBERS!

WEES GEEN BEPROEVING VOOR DE GEZAGHEBBERS!

Taawoes zei: 'Ik maakte melding van de gezaghebbers in de aanwezigheid van Ibn 'Abbaas, waarna een man kwaad over hen begon te spreken. De man strekte zich uit, totdat ik niemand in huis zag die groter was dan hij. Toen hoorde ik Ibn 'Abbaas zeggen: 'Maak van jezelf...

VERDERF VAN DE GEZAGHEBBER

VERDERF VAN DE GEZAGHEBBER

'De gezaghebber zaait een beetje verderf, maar Allah zet door middel van hem veel zaken recht. Datgene wat Allah door middel van hem rechtzet, is meer dan het verderf dat hij zaait. Wanneer de gezaghebber Allah gehoorzaam is met betrekking tot jullie, dan is de...

HOUD JE NIET BEZIG MET DE KONINGEN

HOUD JE NIET BEZIG MET DE KONINGEN

Maalik ibn Dienaar zei: ‘Ik heb in boeken van wijsheid gelezen dat Allah zegt: ‘Ik ben Allah, de Bezitter van de koningen. De harten van de koningen bevinden zich in Mijn Hand. Wanneer iemand Mij gehoorzaamt, zal Ik de koningen een genade voor hem laten zijn. Wanneer...

ADVIES VAN ‘OEMAR!

ADVIES VAN ‘OEMAR!

Soewayd Ibn Ghafalah zei: ''Oemar zei tegen mij: 'O Aboe Oemayyah! Ik weet niet of ik jou na dit jaar nog zal ontmoeten. Luister en gehoorzaam dus, zelfs als er een Abessijnse slaaf met afgehakte lichaamsdelen als leider over jou wordt aangesteld. Als hij jou slaat,...

ABOE DHARR: EEN VOORBEELD VAN GEHOORZAAMHEID AAN DE GEZAGHEBBER

ABOE DHARR: EEN VOORBEELD VAN GEHOORZAAMHEID AAN DE GEZAGHEBBER

Aboe Dharr kwam van Syrië naar 'Oethmaan en zei: 'O Leider der Gelovigen! Open de deur, zodat de mensen naar binnen kunnen. Denk jij dat ik tot een volk (de Khawaaridj) behoor dat de Koran reciteert terwijl deze niet verder reikt dan hun strotten? Zij schieten uit de...

EEN DOOD VAN ONWETENDHEID!!

EEN DOOD VAN ONWETENDHEID!!

'Degene die uit de gehoorzaamheid (aan de gezaghebbers) treedt, zich van de gemeenschap afsplitst en vervolgens sterft, die sterft een dood van onwetendheid.' مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً Profeet Mohammed (moge...

WEES GEDULDIG MET HET KWAAD VAN DE GEZAGHEBBERS!

WEES GEDULDIG MET HET KWAAD VAN DE GEZAGHEBBERS!

‘Wanneer iemand iets bij zijn leider ziet waar hij een hekel aan heeft, dient hij geduldig te zijn. Degene die zich namelijk een handbreedte van de gemeenschap afsplitst en vervolgens sterft, die sterft zeker een dood van onwetendheid.’ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ...

ZELFS ALS JOUW RUG WORDT GESLAGEN EN JOUW BEZIT WORDT AFGENOMEN!

ZELFS ALS JOUW RUG WORDT GESLAGEN EN JOUW BEZIT WORDT AFGENOMEN!

Hoedhayfah ibn al-Yamaan zei: ‘Ik zei: ‘O Boodschapper van Allah! Wij verkeerden in het kwade, waarna Allah ons het goede bracht waarin wij nu verkeren. Zal er na dit goede een kwaad komen?’ De Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) antwoordde:...

NIET ZOLANG ZIJ HET GEBED VOOR JULLIE VERRICHTEN

NIET ZOLANG ZIJ HET GEBED VOOR JULLIE VERRICHTEN

‘Awf ibn Maalik al-Ashdja’ie zei: ‘Ik hoorde de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) zeggen: ‘De beste van jullie leiders zijn degenen van wie jullie houden en die van jullie houden en voor wie jullie smeekbeden verrichten en die voor jullie...

DEGENE DIE EEN HAND TERUGTREKT UIT DE GEHOORZAAMHEID

DEGENE DIE EEN HAND TERUGTREKT UIT DE GEHOORZAAMHEID

‘Abdoellaah ibn ‘Oemar ging naar ‘Abdoellaah ibn Moetie’ toen de Slag van al-Harrah plaatsvond in de tijd van Yazied ibn Moe’aawiyah (aangezien ‘Abdoellaah ibn Moetie’ in opstand kwam tegen Yazied). ‘Abdoellaah ibn Moetie’ zei tegen de mensen: ‘Plaats een kussen voor...

EEN GAT IN DE ISLAM!

EEN GAT IN DE ISLAM!

Toen Aboe Dharr naar ar-Rabadhah vertrok, werd hij tegemoet gekomen door een groep reizigers uit Irak. Zij zeiden: ‘O Aboe Dharr! De wijze waarop jij bent behandeld, heeft ons bereikt. Hijs dus een vlag en er zullen zich zoveel mannen bij jou voegen als jij maar wil.’...

HET GROOTSTE VERRAAD!

HET GROOTSTE VERRAAD!

Toen de mensen van Medina Yazied Ibn Moe'aawiyah afzetten, verzamelde Ibn 'Oemar zijn bedienden en zijn kinderen en zei: 'Ik heb de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) horen zeggen: 'Op de Dag der Opstanding zal er voor iedere verrader een vlag worden...

OPRECHTHEID TEGENOVER DE GEZAGHEBBERS

OPRECHTHEID TEGENOVER DE GEZAGHEBBERS

De Profeet Mohammed (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei: ‘Moge Allah een dienaar verheffen die deze woorden van mij hoort en opneemt. Het kan namelijk zijn dat een drager van kennis hier geen begrip van heeft en het kan zijn dat een drager van kennis deze...

VREES ALLAH EN LUISTER EN GEHOORZAAM

VREES ALLAH EN LUISTER EN GEHOORZAAM

‘Adiyy ibn Haatim zei: ‘Wij zeiden: ‘O Boodschapper van Allah! Wij vragen jou niet over de gehoorzaamheid aan de gezaghebber die godvrezendheid bezit, maar de gezaghebber die zulke en zulke daden verrichten.’ Daarop noemde hij verschillende kwaadheden. De Profeet...

LUISTER EN GEHOORZAAM

LUISTER EN GEHOORZAAM

De Profeet Mohammed (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei: ‘Luister en gehoorzaam. Zowel in tijden van voorspoed als in tijden van tegenspoed. Zowel tijdens bedrijvigheid als tijdens luiheid. Zelfs als de gezaghebbers jou jouw recht niet geven en zelfs als zij...

ADVISEREN VAN DE GEZAGHEBBER

ADVISEREN VAN DE GEZAGHEBBER

‘Degene die een gezaghebber wil adviseren, dient dit niet openlijk te doen. Hij dient hem echter bij de hand te nemen en zich met hem af te zonderen. Als deze gezaghebber dit van hem aanneemt, dan zij het zo. Zo niet, dan heeft hij zijn plicht vervuld.’ مَنْ أَرَادَ...

ADVISEREN VAN DE GEZAGHEBBER!

ADVISEREN VAN DE GEZAGHEBBER!

Sa'ied Ibn Djoebayr zei: 'Ik zei tegen Ibn 'Abbaas: 'Kan ik mijn gezaghebber het goede gebieden?' Ibn 'Abbaas antwoordde: 'Als je vreest dat hij jou doodt, dien je dat niet te doen. Als je hem wil gebieden, doe dat dan onder vier ogen. Belaster jouw gezaghebber niet.'...

DIT IS DE WEG VAN DE METGEZELLEN!

DIT IS DE WEG VAN DE METGEZELLEN!

'Onze meesters onder de Metgezellen van de Boodschappers van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) verboden ons en zeiden: 'Beledig jullie gezaghebbers niet. Bedrieg hen niet. Verafschuw hen niet. Vrees Allah en wees geduldig. Zeker, de verlichting is nabij.'...

IMAM IBN AL-QAYYIM OVER DE REGERINGSLEIDERS!

IMAM IBN AL-QAYYIM OVER DE REGERINGSLEIDERS!

“Overpeins de Wijsheid van Allah, de Verhevene, waar Hij de koningen van de mensen, hun leiders en zij die gezag hebben over hen van dezelfde soort maakte als hun eigen daden. Het is alsof de daden van de mensen verschenen in de gedaanten van hun koningen en leiders....

SCHADUW VAN ALLAH

SCHADUW VAN ALLAH

‘De gezaghebber is de schaduw van Allah op aarde. Degene die hem eert, die heeft Allah geëerd. Degene die hem vernedert, die zal vernederd worden door Allah.’ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأَرْضِ فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ...

HOE GAAT DE MOSLIM OM MET HET ONRECHT VAN DE REGERINGSLEIDERS?

HOE GAAT DE MOSLIM OM MET HET ONRECHT VAN DE REGERINGSLEIDERS?

Salamah ibn Yazied al-Djoe’fie vroeg de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen): ‘O Profeet van Allah! Vertel mij, als er leiders over ons zullen regeren die ons hun rechten vragen en ons onze rechten ontnemen, wat draag jij ons dan op?’ De...

WAT TE DOEN WANNEER DE GEZAGHEBBERS ONRECHT PLEGEN?

WAT TE DOEN WANNEER DE GEZAGHEBBERS ONRECHT PLEGEN?

‘Abdoellaah ibn Mas’oed zei: ‘De Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei: ‘Na mij zal er onrecht plaatsvinden en zaken die jullie verwerpen.’ Men zei: ‘O Boodschapper van Allah! Wat draagt u degene van ons die dit zal meemaken op?’ De...

EED VAN GEHOORZAAMHEID

EED VAN GEHOORZAAMHEID

‘Oebaadah ibn as-Saamit zei: ‘De Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) riep ons, waarna wij hem trouw zwoeren. Onder datgene waarover wij hem trouw zwoeren, was dat wij zouden luisteren en gehoorzamen (aan de gezaghebbers). Zowel tijdens...

GEHOORZAAMHEID AAN DE ISLAMITISCHE GEZAGHEBBER

GEHOORZAAMHEID AAN DE ISLAMITISCHE GEZAGHEBBER

‘Op jou rust de verplichting van het luisteren en het gehoorzamen (aan de gezaghebber). Zowel in tijden van voorspoed als in tijden van tegenspoed. Zowel tijdens bedrijvigheid als tijdens luiheid. Zelfs wanneer de gezaghebber jou jouw recht niet geeft.’ عَلَيْكَ...

WANNEER HET VOLK RECHTSCHAPEN IS

WANNEER HET VOLK RECHTSCHAPEN IS

'Wanneer het volk rechtschapen is, zullen de gezaghebbers gedwongen worden om ook rechtschapen te zijn.' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien: Baab al-Moebaadarah ilaa al-Khayraat © Vertaald vanuit het Arabisch...

GEEN REDEN TOT ONGEHOORZAAMHEID!

GEEN REDEN TOT ONGEHOORZAAMHEID!

'De onrechtvaardigheid van de gezaghebbers is geen reden om hen niet te gehoorzamen!' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien (Uitleg van de Tuinen der Oprechten) © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

BESTRAFFING DOOR MIDDEL VAN DE GEZAGHEBBERS!

BESTRAFFING DOOR MIDDEL VAN DE GEZAGHEBBERS!

'Wanneer de mensen hun band met Allah verwaarlozen, bestraft Allah hen door middel van hun gezaghebbers.' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien Baab as-Sabr © Vertaald vanuit het Arabisch door www.StichtingIslamIsMooi.nl

RECHTSCHAPEN EN VERDORVEN LEIDERS

RECHTSCHAPEN EN VERDORVEN LEIDERS

'Wanneer het volk rechtschapen is, zal Allah hun rechtschapen leiders geven. Wanneer het volk verdorven is, zal Allah hun verdorven leiders geven.' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien Baab as-Sabr © Vertaald vanuit het Arabisch...

OORZAAK VAN HET ONRECHT VAN DE GEZAGHEBBERS

OORZAAK VAN HET ONRECHT VAN DE GEZAGHEBBERS

'Wanneer de gezaghebbers de mensen onrecht aandoen, dan is dit meestal vanwege de slechte daden van de mensen.' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien: Baab al-Moebaadarah ilaa al-Khayraat © Vertaald vanuit het Arabisch...

REGERINGSLEIDERS NAARGELANG ONZE DADEN!

REGERINGSLEIDERS NAARGELANG ONZE DADEN!

Allah is Alwijs. Hij geeft de mensen leiders die overeenstemmen met hun daden. Als zij goede daden verrichten, zullen zij goede leiders hebben. Als zij slechte daden verrichten, zullen zij slechte leiders hebben. Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh...

GEHOORZAAMHEID AAN ALLAH EN ZIJN BOODSCHAPPER

GEHOORZAAMHEID AAN ALLAH EN ZIJN BOODSCHAPPER

'Gehoorzaamheid aan de gezaghebber in datgene wat geen zonde inhoudt, is gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper (moge Allah hem prijzen en beschermen).' Imam Mohammed Ibn Saalih al-'Oethaymien Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien: Baab al-Moehaafadhah 'alaa...

BEPROEVING VAN DE GEZAGHEBBERS

BEPROEVING VAN DE GEZAGHEBBERS

'O mensen! Jullie worden beproefd met deze gezaghebbers. Als zij rechtvaardig zijn, is voor hen de beloning en dienen jullie dankbaar te zijn. Als zij echter onrechtvaardig zijn, dan rust op hen de zonde en dienen jullie geduldig te zijn.' De edele metgezel...